BİLDİRİ GÖNDEREBİLECEĞİNİZ DERGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

18 EKİM 2019 CUMA

I. GÜN (18 Ekim 2019)

II. GÜN (19 Ekim 2019)

18 Ekim 2019 CUMA

MEANDROS SALONU

08:30 - 09:30 Kayıt
09:30 - 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 - 10:10 Kahve Arası
10:10 - 10:30 Climate change and effects on environmental contaminants
  Prof. Dr. Ivan HOLOUBEK - Masarzyk University, Çek Cumhuriyeti
  Invited Speaker
10:30-10:50 Moleküler beslenme: Diyetlerimiz Genlerimizdemi Saklı?
  Şükrü Güleç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Invited Speaker
  Oturum 1 - Oturum Başkanı:  Gülengün TÜRK
10:50-11:00 YEŞİL ÇAYIN AĞIRLIK KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ
  (Effect of GreenTea on Weight Control)
  Cemile Buse ER, Ebru EREN, Ezgi BELLİKCİ KOYU, Çağla AYER
11:00-11:10 TÜRKİYE’DE KALP HASTALIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:GÖZDEN GEÇİRME
  (ASSESSING THE RISK OF HEART DISEASE IN TURKEY: REVIEW)
  Gizem ÇALIŞKAN, Nükhet KIRAĞ
11:10-11:20 TÜRKİYEDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME: 2015-2019
  (A REVIEW OF HEALTH LITERACY STUDIES IN TURKEY: 2015-2019)
  Nazife KOÇ, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA
11:20-11:30 APTAMERLERİN TERAPÖTİK VE DİAGNOSTİK OLARAK TIPTA KULLANIMLARI
  THE USE OF APTAMERS AS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IN MEDICINE
  Özge ÇEVİK
11:30-11:40 FİZYOTERAPİSTLERDE MESLEKİ YARALANMA SIKLIĞI
  Frequency of occupational injury in physiotherapists
  GÜL ÖZNUR KARABIÇAK
11:40-11:50 TAM TAHILLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
  (Whole Grains and Their Effect on Health)
  Banu GÜDÜK, Esma AKSOY, Çağla AYER, Ezgi BELLİKCİ KOYU
11:50-12:00 INVESTIGATION OF THE PREVALENCE OF FELINE RETROVIRUSES AMONG THE DOMESTIC CATS IN TURKEY
  B. Taylan KOÇ, T. Çiğdem OĞUZOĞLU
12:00-12:10 DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SALVİA FRUTİCOSA MİLL. POPULASYONLARININ MORFOLOJİK, KİMYASAL VE GENETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination of Morphological, Chemical and Genetic Properties of Natural Salvia fruticosa Mill. Populations)
  SİNEM ELMAS, OLCAY ARABACI, EMRAH AKPINAR, SEMRA HASANÇEBİ, AHMET ZEYBEK
12:10-12:30 Kahve Arası
  Oturum 2 - Oturum Başkanı : Safiye ÖZVURMAZ
12:30-12:40 MANİSA’DAKİ HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN BİTKİSEL ATIK YAĞLARLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIORS ABOUT VEGETABLE WASTE OILS OF PUBLIC EDUCATION CENTER TRAİNEES IN MANISA
  Hatice GÜRGEN ŞİMŞEK 
12:40-12:50 BİLGİSAYAR KULLANICILARINDA /OFİS ÇALIŞANLARINDA ÜST EKSTREMİTE İŞE BAĞLI KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
  (RISK FACTORS FOR UPPER EXTREMITY WORK-RELATED MUSCLE SKELETON SYSTEM DISEASES IN COMPUTER USERS / OFFICE EMPLOYEES)
  Safiye OZVURMAZ
12:50-13:00 ENKAPSÜLE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI
  (USE OF ENCAPSULATED PROBIOTIC BACTERIA IN CHEESE TECHNOLOGY)
  Abdullah ÇAĞLAR, Oktay TOMAR, Gökhan AKARCA, Hülya VATANSEVER
13:00-13:10 PROBİYOTİKLERİN PASTA FİLATA TÜRÜ PEYNİRLERDE KULLANIMI
  (THE USE OF PROBIOTICS IN PASTA FILATA CHEESE)
  Abdullah ÇAĞLAR, Gökhan AKARCA, Oktay TOMAR, Elif EKMEKÇİ
13:10-13:20 EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE EKZOPOLİSAKKARİTİN GIDALARDA KULLANIMI
  (LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLISACCHARIDES AND THE USE OF EXOPOLISACCHARIDES IN FOOD)
  Burcu ÖZTÜRK
13:20-13:30 MEME KANSERLİ BİREYLERDE MANEVİ BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ
  (THE ROLE OF NURSES IN SPİRİTUAL CARE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER )
  Şule OLGUN
13:30-14.30 Öğle Arası
14:30-14:50 TARIM İLAÇLARININ RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
  (The effect of pesticides on mental health)
  Prof. Dr. Vesile ALTINYAZAR
  Invited Speaker
  Oturum 3 - Oturum Başkanı: Keziban AMANAK
14:50-15:00 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  (HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND INTERNET ADDICTION LEVELS OF NURSING STUDENTS AND RELATED FACTORS )
  Nükhet KIRAĞ, Yusuf GÜVER
15:00-15:10 SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİ
  (Health Literacy Perspective)
  Sergül ÖZACAR, Safiye ÖZVURMAZ
15:10-15:20 GÖÇ, SAĞLIK VE HEMŞİRELİK
  (MİGRATİON, HEALTH AND NURSİNG)
  Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN
15:20-15:30 DETOKS DİYETLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
  ( THE EFFECTS OF DETOX DIET ON HEALTH)
  Büşra Nur KURTULUŞ, Sevdenur AKYOLLU
15:30-16:40 GLUTENSİZ BESLENME
  (GLUTEN-FREE DİET)
  Sevdenur AKYOLLU, Büşra Nur KURTULUŞ
16:40-16:50 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ
  (DETERMINATION OF LEARNING STYLES OF MIDWIFERY STUDENTS)
  Keziban AMANAK
16:50-17:00 AYDIN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNİN TRANSTEORETİK MODELE GÖRE SİGARAYI BIRAKMAYA HAZIR OLUŞ DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  (The states of readiness of Aydın private public bus drivers for quitting smoking according to the transtheoretical model and associated factors)
  Seyfi DURMAZ
17:00-17:20 Kahve Arası
  Oturum 4- Oturum Başkanı: Hosseın ASGARPOUR
17:20-17:30 EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AKTİF YAŞLANMA VE YAŞAM KALİTESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NAZİLLİ ÖRNEĞİ
  (EVALUATING OF ELDERLY PEOPLE LIVING AT HOME IN TERMS OF ACTIVE AGING AND QUALITY OF LIFE: NAZİLLİ SAMPLE)
  Şifa Aybike BAŞ, Sema OĞLAK
17:30-17:40 PİLOT ÇALIŞMA: DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞININ BAZI FİZİKSEL VE FONKSİYONEL PARAMETRELERE ETKİSİ
  (Pilot Study: Pain, Functional Status And Quality of Life in Women According to Regular Exercise Habit)
  Ebru TEKİN, Fatma ÜNVER
17:40-17:50 KADINLARIN VE SAĞLIK PROFESYONELİ HEMŞİRELERİN SERVİKAL KANSER FARKINDALIĞI: TÜRKİYE’DE DURUM
  CERVICAL CANCER AWARENESS AND WOMEN'S HEALTH PROFESSIONAL NURSES of: SITUATION IN TURKEY
  Nükhet KIRAĞ
17:50-18:00 EBELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIKLARI BAKIM PLANLARINDA EN ÇOK KULLANDIKLARI TANILAR NELERDİR?
  (WHAT ARE THE MOST DIAGNOSIS OF MIDWIFERY FIRST CLASS STUDENTS USED IN THE CARE PLAN?)
  Keziban AMANAK, Sema OFLAZ
18:00-18:10 KENTSEL YEŞİL ALANLAR, HAVA KİRLİLİĞİ, İNSAN SAĞLIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  (Investigating the relationships among urban green spaces, air pollution, human health and physical activity)
  Abdullah AKPINAR, Funda BÜYÜK, Sema PALUT
18:10-18:20 HAMSİ (ENGRAULİS ENCRASİCOLUS) YAĞINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN DEPOLAMA ŞARTLARINDA OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
  (The Effects of Antioxidant Additive to Anchovy (Engraulis encrasicolus) oil on Oxidative Stability in Storage Conditions)
  Fatime ERDOĞAN, Mehmet Gökhan SOYDAN
18:20-18:30 AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE ANESTEZİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BEL AĞRISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  (Factors Affecting Low Back Pain Regarding Anesthesia Methods in Postoperative Period)
  Hosseın ASGARPOUR, Reza NORUZZADE
18:30-18:40 HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜLA İLİŞKİN KOMPLİKASYONLAR VE BAKIM İLKELERİ
  (Arteriovenous Fistula Complications and Care Principles in Hemodialysis Patients)
  Hosseın ASGARPOUR
18:40-18:50 TÜRKİYE'DE İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ENÜREZİS SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME: 2010-2019
  (PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN TURKEY ENURESIS FREQUENCY AND RELATED FACTORS FOR REVIEW: 2010-2019)
  Pelin TİKBAŞ, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA
18:50-19:00 KÜLTÜREL TARİHSEL ETKİNLİK TEORİSİ (CHAT)
  (CULTURAL HISTORICAL ACTIVITY THEORY (CHAT))
  Selvinaz SAÇAN, S. Zeynep KAVRUK
19:00-19:10 HAYVANSAL GIDALAR KAYNAKLI ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ
  Antibiotic Resistance in Food of Animal Origin
  Pelin KOÇAK KIZANLIK, Ergün Ömer GÖKSOY

MİLETOS SALONU

tarım Oturum 1 - Oturum Başkanı: Selçuk GÖÇMEZ
10:30-10:40 ÇARDAK VE BOZKURT OVALARI TOPRAKLARININ GELECEĞE YÖNELİK ARAZİ KULLANIM PLANLARININ OLUŞTURULMASI
  (DEVELOPMENT OF FUTURE LAND USE PLANS OF ÇARDAK AND BOZKURT PLAIN SOILS)
  ALPER YORULMAZ, GÖNÜL AYDIN, MESUT AKGÜL
10:40-10:50 RESPONSE OF OLİVE PULP BİOCHAR ON KEY SOİL ENZYMATİC ACTİVİTY İN COPPER SPİKED SOİL
  Veysel TURAN
10:50-11:00 MARULDA YAPRAKTAN MİKRO BESİN ELEMENTİ UYGULAMASINDA FARKLI YAYICI-YAPIŞTIRICI KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  (EVALUATION OF DIFFERENT SURFACTANT ADJUVANTS USAGE IN THE FOLIAR APPLICATION OF MICRO NUTRIENTS ON LETTUCE)
  Mustafa Ali KAPTAN
11:00-11:10 NANOTEKNOLOJİNİN TARIM UYGULAMALARINDAKİ YERİ
  (THE ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN AGRICULTURAL APPLICATIONS)
  Rukiye YAVAŞER, Arife Alev KARAGÖZLER
11:10-11:20 YAŞLANMA SÜRECİNDE OKSİDATİF STRESİN ROLÜ
  (THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN THE AGING PROCESS)
  Dilek SAĞIR, Bilge Bal ÖZKAPTAN
11:20-11:30 FARKLI KİREÇLEME MATERYALLERİ (GRANÜL-TOZ) VE ŞLAM UYGULAMALARININ BİBER BİTKİSİNİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (The effect of applications of different liming materials (granule-dust) and sugar industry waste (vinasse) on nutrient content of pepper )
  Bülent YAĞMUR, BÜLENT OKUR
11:30-11:40 TARIMDA ZEYTİN KARASU KEKİ KULLANIMININ TOPRAKLARIN BAZI MİKROBİYAL POPULASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
  (THE EFFECT OF OLIVE MILL WASTEWATER CAKE USE ON SOME SOIL MICROBIAL POPULATION IN AGRICULTURE)
  SELÇUK GÖÇMEZ, ÖZLEM KARAKAŞ ÜSTÜNDAĞ
11:40-11:50 TARIMDA BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN RİZOBAKTERİLERİN (PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA; PGPR) KULLANILMASI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ
  (USE OF PLANT GROWTH PROMOTING RHİZOBACTERIA ( PGPR ) IN AGRICULTURE USE AND EFFECT ON THE ENVIİRONMENT )
  Nazmiye ÇİYİM BALKİ, Selçuk GÖÇMEZ
11:50-12:00 ADSORBAN OLARAK BİYOKÖMÜR KULLANIMI
  (USE OF BİOCHAR AS ADSORBENT )
  Özlem ÜSTÜNDAĞ, Selçuk GÖÇMEZ
12:00-12:10 MİKROALG UYGULAMALARININ SALATA VE MARULUN VERİM KALİTE VE BİYOKİMYASAL İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (THE EFFECTS OF MICROALGAES APPLICATION ON YIELD QUALITY AND BIOCHEMıCAL COMPOSITION OF SALAD AND LETTUCE )
  M. Kadri BOZOKALFA, Mert ACUN
12:10-12:30 Kahve Arası
tarım Oturum 2 - Oturum Başkanı: Mehmet Metin DAM
12:30-12:40 ÇEVRE PROTESTO HAREKETLERİNDEKİ ARTIŞIN SOSYOLOJİK TEMELLERİ: REFLEXIVE MODERN TOPLUMLARDA DEĞİŞEN DEĞER SİSTEMLERİ, EKOLOJİK KAYGILAR VE KOLEKTİF EYLEM
  (Sociological Basis of Increasing Environmental Protest Movements: Changing Value Systems, Ecological Concern and Collective Action in Reflexive Modern Societies )
  Kayhan DELİBAŞ
12:40-12:50 GELİR DÜZEYİ VE ÇEVRESEL BOZULMANIN UZUN YAŞAM ÜZERİNE ETKİSİ: AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  (The Impact of Income Level and Environmental Degradation on Long Life: The Case of EU Countries)
  MEHMET METİN DAM
12:50-13:00 ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BESİNSEL BİLEŞİMİ
  (CHEMICAL PROPERTIES AND NUTRITIONAL COMPOSITION OF OLIVE STONE)
  Emine NAKİLCİOĞLU TAŞ, Semih ÖTLEŞ
13:00-13:10 AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN PESTİSİTLER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (EVULATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL ON THE PESTICIDES AMONG THE UNIVERSITY STUDENTS IN AZERBAIJAN)
  TURKAY ISRAFILOVA, ALİYE MANDIRACIOĞLU
13:10-13:20 ÇEVRE KİRLİLİĞİ RUH SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?: NİTEL BİR ARAŞTIRMA (ÖN DEĞERLENDİRME)
  (DOES ENVIRONMENTAL POLLUTION EFFECT MENTAL HEALTH ?: A QUALITATIVE RESEARCH (PRELIMINARY ASSESSMENT))
  HATİCE ÖNER, NERMİN KORUKLU, ÜMRE ERDEM, ECE KERÇEK
13:20-13:30 KIRSAL- KÜLTÜREL TURİZM BÜTÜNLEŞMESİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ
  (THE ROLE OF LOCAL STAKEHOLDERS IN RURAL- CULTURAL TOURISM INTEGRATION)
  Naciye TOK, Renan TUNALIOĞLU
13:30-14.30 Öğle Arası
  Oturum 3 - Oturum Başkanı: Belgin YILDIRIM
14:50-15:00 WEİL HASTALIĞI; ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN İKİ OLGU
  (Weil's Disease; Two Cases Progressing with Multiple Organ Failure)
  Pakize ÖZÇİFTCİ YILMAZ
15:00-15:10 KAHVE MAKINESININ KAHVE ISITICI BÖLÜMÜNDE SICAK BEKLETILEN FILTRE KAHVENIN UÇUCU BILEŞEN PROFILININ KARAKTERIZASYONU
  (CHARACTERIZATION OF VOLATILE PROFILE CHANGES OF FILTERED COFFEE KEPT HOT IN COFFEE KETTLE SECTION OF COFFEE MACHINE)
  Ceyda DADALI, Yeşim ELMACI
15:10-15:20 PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE IRF5 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ VE SOX2 KÖK HÜCRE FAKTÖRÜNÜN PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞİMİ
  (PROTEIN-PROTEIN INTERACTION OF IRF5 TRANSCRIPTION FACTOR AND SOX2 STEM CELL FACTOR IN PROSTATE CANCER CELLS)
  Merve AKARÇAY, Özge ÇEVİK
15:20-15:30 EBE VE HEMŞİRELERİN ENGELLİ KADINLARDA SAĞLIK BAKIMI DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
  (A Qualitative Study on Health Care Experiences of Midwives and Nurses for Disabled Women)
  Sibel ŞEKER, Funda ÇİTİL CANBAY, Neslihan ÇEBİTÜRK BAYRAK
15:30-16:40 KAZALAR VE KAZALARDAN KORUNMA
  (ACCIDENTS AND ACCIDENT PROTECTION )
  Melek Yasemin SEVİMOĞLU, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA
16:40-16:50 HEP AÇIM: YALNIZ MIYIM YOKSA FOBİLERİM Mİ VAR?
  (I'M ALWAYS HUNGRY: AM I ALONE OR DO I HAVE PHOBIAS?)
  Sıddıka ERSOY, Belgin YILDIRIM
16:50-17:00 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  (INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDWIFERY STUDENTS 'EMOTIONAL SKILLS AND COMMUNICATION SKILLS)
  Belgin YILDIRIM, Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
17:00-17:20 Kahve Arası
  Oturum 4- Oturum Başkanı: Yeliz TEKGÜL
17:20-17:30 FLUDİOXONİL + METALAXYL-M’İN BAL ARILARINA AKUT TOKSİSİTESİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination of acute toxicity of fludioxonil+metalaxyl-m in honey bees)
  GÜLTEN ÖZŞİRVAN, Cafer TURGUT
17:30-17-40 PATOLOJİDE ISI ŞOK PROTEİNLERİ
  (The Heat Shock Proteins in Pathology)
  Mehmet HESAPÇIOĞLU, Hamdi AVCI
17:40-17:50 LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN FİLOGENETİK YÖNTEMLER KULLANILARAK TANIMLANMALARI
  (IDENTIFICATION OF LACTIC ACID BACTERIA BY USING PHYLOGENETIC METHODS)
  Aysun CEBECİ
17:50-18:00 VAKUMLU MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ VE GIDA SANAYİİNDE KULLANIMI
  (Vacuum Microwave Technology and Usage in Food Industry)
  Yeliz TEKGÜL
18:00-18:10 KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA DEPRESYON- ANKSİYETE DÜZEYİNİN VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ARAŞTIRILMASI
  (Investigation of Depression, Anxiety Levels and İnflammatory Markers in Patients With Chronic Hepatitis B)
  Güliz UYAR GÜLEÇ, Sevin KIRDAR, Vesile ALTINYAZAR
18:10-18:20 OBEZİTE VE KRONİK İNFLAMASYONUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (THE EFFECT OF OBESITY AND CHRONIC INFLAMMATION ON BREAST CANCER)
  Burcu DENİZ GÜNEŞ, Nilüfer ACAR TEK
18:20-18:30 HEMODİYALİZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI
  (SLEEP DISORDERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS)
  Tuğba YARDIMCI GÜREL
18:30-18:40 PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROM PREVELANSI
  (Metabolic syndrome prevalence in peritoneal dialysis patients)
  Nilüfer ACAR TEK, Gamze AKBULUT, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN, Burcu DENİZ GÜNEŞ
18:40-18:50 BİR KÜLTÜR MİRASI: AKDENİZ DİYETİ
  A CULTURAL HERITAGE: MEDITERRANEAN DIET
  Emine DEDELER, Meleknur  UZUNOĞLU, Ezgi  BELLİKCİ KOYU
18:40-18:50 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GIDA ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
  DETERMINATION OF FOOD LABEL READING HABITS OF FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS
  Tayyibe Ayşe ODAMANRabia BAHAR, Sedanur ŞAM, HURİ  İLYASOĞLU
18:50-19:00 ARTİZAN EKMEĞİ OLARAK DENİZLİDE ÜRETİLEN VAKFIKEBİR EKMEĞİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
  (DETERMINATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF VAKFIKEBIR BREAD PRODUCED IN DENIZLI AS ARTIZAN BREAD)
  İlyas ÇELİK
19:00-19:10 MPP+ (1-METHYL–4-PHENYL-PYRİDİNİUM) İLE GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNDE EKSİTOTOKSİSİTE MODELİ OLUŞTURULMASI
  GENERATİON OF AN EXCİTOTOXİCİTY MODEL WİTH MPP+ (1-METHYL–4-PHENYL-PYRİDİNİUM) İN GLİOBLASTOMA CELLS
  Gizem DÖNMEZ YALÇIN

MAGNESİA SALONU

  Oturum 1 - Oturum Başkanı: Khawar JABRAN - Zahide ÖZDEMİR
10:30-10:40 SAKARYA VE KOCAELİ İLLERİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN MISIR TOHUMLARINDA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA TARAMASI
  (GENETICALLY MODIFIED ORGANISM SCREENING IN MAİZE SEEDS CULTIVATED IN SAKARYA AND KOCAELİ PROVINCES)
  Serap AÇIKGÖZ, Hande Burak Baygeldi
10:40-10:50 FİTOPATOLOJİDE MAKİNE ÖĞRENME VE BAZI FUNGUS SPORLARININ TANISINDA KULLANILMASI ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMALAR
  (Machine Learning in Phytopathology, and Preliminary Studies on its Use in Identification of Some Fungal Spores)
  Ümit ÖZYILMAZ
10:50-11:00 İNCİR VİRUS HASTALIK ETMENLERİNİN TANILANMASI, VEKTÖR İLE TAŞINMASI VE MÜCADELESİ
  (Fig Viruses Disease Agents Detection, Transmission by Vector and Control)
  Sevdiye YORGANCI, Serap AÇIKGÖZ
11:00-11:10 OVEREXPRESSİON OF PSCRN70 GENE ENHANCES DİSEASES SUSCEPTİBİLİTY TO PHYTOPHTHORA PARASİTİCA AND CONFERS SALT AND DROUGHT TOLERANCE İN TOBACCO
  Nasir Ahmed RAJPUT, Muhammad ATİQ, Akhtar HAMEED, Sohaib SARFRAZ, Owais IQBAL, Babar KHAN, Dou DAOLONG
11:10-11:20  
   
11:20-11:30 EGE BÖLGESİ İÇİN YENİ OLAN CRYPHONECTRİA PARASİTİCA VEJETATİF UYUM GRUBU EU-2’NİN YAYGINLIK DURUMU
  (Incidence of EU-2, A new Vegetative Compatibility Group of Cryphonectria parasitica for the Aegean Region of Turkey)
  Gül KOZAN, Zekeriyya DEĞER, Şehriban DAĞLI, Ömer ERİNCİK
11:30-11:40 KESTANE KANSERİNİN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE EU1 VE EU12 VEJETATİF UYUM TİPLERİNİN MULTİPLEX PCR İLE AYRIMI
  (Differentiating between EU1 and EU12 vegetative compatibility types by multiplex PCR in the biological control of chestnut blight )
  Ömer ERİNCİK
11:40-11:50 EKMEKLİK BUĞDAYDA GENOTİP, FARKLI EKİM ZAMANI VE FARKLI TOHUM İLACI UYGULAMALARININ KÖK VE KÖK BOĞAZI ZARARI ÜZERİNE ETKİSİ
  (THE EFFECTS OF VARİETY, SOWİNG TİME AND DİFFERENT SEED PESTİCİDE APPLİCATİON ON ROOT AND ROOT CROWN İN WHEAT)
  İsmet BAŞER, İlker GİDER, Kayıhan Z. KORKUT, Oğuz BİLGİN, ALPAY BALKAN
11:50-12:00 SOĞAN BAKTERİYEL ÇÜRÜKLÜK ETMENİ ENTEROBACTER SPP.’NİN FENOTİPİK KARAKTERİZASYONU VE ITS-PCR İLE TANISI
  (PHENOTYPIC CHARACTERIZATION AND ITS-PCR DETECTION OF ONION BACTERIAL ROT AGENT ENTEROBACTER SPP. )
  Emine ŞENAY, Zahide ÖZDEMİR
12:00-12:10 BAZI PAMUK ÇEŞİT ADAYLARININ VERTİCİLLİUM SOLGUNLUK HASTALIĞI ETMENİ (VERTİCİLLİUM DAHLİAE KLEB.)’NE KARŞI REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ (PROJE NO: TAGEM-BS-14/04-02/02-04)
  (Determination of Reaction of Some Cotton Varieties Against Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.)
  Sergül ÇOPUL
12:10-12:30 Kahve Arası
  Oturum 2 - Oturum Başkanı: Duygu ATEŞ - Ömer ERİNCİK
12:30-12:40 DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE MISIRDA ZARARLI LEPİDOPTERA TÜRLERİ, YAYILIŞLARI, YOĞUNLUKLARI VE ZARAR DURUMLARININ BELİRLENMESİ
  (Determination of Lepidopterous Pest Species, Their Distributions, Densities and Damages in Maize Fields in Eastern Marmara Region)
  Özge HELVACIOĞLU, Vesile URİN, Yavuz AĞI
12:40-12:50 ATTAİNMENT OF THE JUVENİLE-TO-ADULT PHASE TRANSİTİON İN APPLE FULL-SİB AND HALF-SİB OFFSPRİNGS
  Ayşe Nilgün ATAY
12:50-13:00 THE FİRST RECORD OF DYSMİCOCCUS SP. (HEMİPTERA: PSEUDOCOCCİDAE) ATTACKS ON DURİO ZİBETHİNUS MURRAY (MALVACEAE)
  Agustin ZARKANİ, M Bora KAYDAN, Dwinardi APRİYANTO
13:00-13:10 OPTİK HARİTALAMA İLE FUSARIUM GENOM SEKANSININ DOĞRULANMASI
  (CONFIRMATION OF FUSARIUM GENOME SEQUENCE BY OPTICAL MAPPING)
  Duygu ATEŞ, Hacer Handan ALTINOK
13:10-13:20 EGE BÖLGESİNDEKİ ÜZÜMLERDEN İZOLE EDİLEN BOTRYTİS CİNEREA IZOLATLARININ BAZI FUNGİSİTLERE VE TRİCHODERMA SPP. SEKONDER METABOLİTLERİNE KARŞI DUYARLILIĞI
  (Sensivity Against Secondary Metabolites of Trichoderma spp. And Some Fungicides of Botrytis cinerea Isolates on Grapes in Aegean Region )
  Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Murat YILDIZ, Rengin ELTEM, Evrim ÖZKALE,
13:20-13:30 ECOLOGİCAL WEED MANAGEMENT THROUGH WEED-COMPETİTİVE CROP PLANTS
  Khawar JABRAN
13:30-13:40 TOKAT (TÜRKİYE) DOMATES ALANLARINDAKİ BEMİSİA TABACİ (GENN., 1889) (HEMİPTERA: ALEYRODİDAE) POPÜLASYONLARINDA NEONİKOTİNOİD DİRENCİ
  (Neonicotinoid resistance in Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) populations in tomato fields from Tokat, Turkey)
  TARIK BALKAN, KENAN KARA
13:40-14.30 Öğle Arası
  Oturum 3 - Oturum Başkanı: Rahime ORAL
14:50-15:00 İZMİR KÖRFEZİ’ NDEKİ (EGE DENİZİ, TÜRKİYE) YEŞİL ALG ULVA LİNZA İLE AĞIR METALLERİN ARAŞTIRILMASI
  (Investigation of Heavy Metals by the Green Algae Ulva linza from the Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey))
  Fatma KOÇBAŞ, Rahime ORAL, Serkan TEZ
15:00-15:10 POTASYUM SİYANÜR TOKSİSİTESİNİN DENİZEL MİKROALG (DUNALİELLA VİRİDİS) KULLANILARAK BELİRLENMESİ
  (Determination of Potassium Cyanide Toxicity by Using Marine Algae (Dunaliella viridis))
  Serkan TEZ, Rahime ORAL, Fatma KOÇBAŞ, Edis KORU
15:10-15:20 SUCUL ORTAMDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI VE BİYOTA ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ: KISA BİR DERLEME
  (THE DISTRIBUTION OF RARE-EARTH ELEMENTS AND THEIR POTENTIAL EFFECTS ON BIOTA: A SHORT REVIEW)
  Serkan TEZ, Rahime ORAL
15:20-15:30 İZMİR İÇ KÖRFEZİ SEDİMENTİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU
  (Current Status of Heavy Metal Pollution in Sediment of İzmir Inner Bay)
  Özlem Çakal ARSLAN, Gizem GÜLSEVER
15:30-16:40 DİYABET YÖNETİMİNDE NANOTEKNOLOJİ
  (Nanotechnology in Diabetes Management)
  Bilge BAL ÖZKAPTAN, Dilek SAĞIR
16:40-16:50 BİBERDE ARDIŞIK PESTİSİT UYGULAMASININ PESTİSİTLERİN PARÇALANMA KİNETİĞİNE OLAN ETKİSİ
  (THE EFFECTS OF SEQUENCE APPLICATION OF PESTICIDES ON DEGRADATION KINETICS FOR PEPPER FRUITS)
  Cansu Şarkaya AHAT, Cafer Turgut
17:00-17:20 Kahve Arası
  Oturum 4- Oturum Başkanı: Fatma KOÇBAŞ
17:20-17:30 FORMALDEHİT İÇEREN SULU ÇÖZELTİNİN H2O2 OKSİDASYONU İLE ARITIMI
  (TREATMENT OF AQUATIC SOLUTION CONTAINING FORMALDEHYDE BY H2O2 OXIDATION)
  Fatma DENİZ, Mehmet Ali MAZMANCI
17:30-17-40  
   
   
17:40-17:50 KURA NEHRİ'NİN (MERKEZ, ARDAHAN) BAZI SU KALİTE PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
  (Examination of Certain Water Quality Parameters of Kura River (Center, Ardahan))
  Nesrin DURSUN
17:50-18:00 FUNGAL SEKONDER METABOLİTLER VE KULLANIM ALANLARI
  (FUNGAL SECONDARY METABOLITES AND THEIR USAGE AREAS)
  Engin KILIÇ, Betül ÖZER
18:10-18:20 BAKTERİYOSİN KATKILI YEMLERİN JAPON BILDIRCINLARININ (COTURNİX COTURNİX JAPONİCA) BUT ETİ ANTİOKSİDAN VE OKSİDAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
  THE DETERMINATION OF ANTIOXIDANT AND OXIDANT PARAMETERS OF BACTERIOCIN ADDED FEED TO THIGS OF JAPANESE QUADERS (COTURNİX COTURNİX JAPONİCA)
  SERDAL ÖĞÜT, AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ, HALE SEÇİLMİŞ CANBAY, MÜRSEL  ÖZDOĞAN
18:20-18:30 AKTİF YAŞLANMA
   Active Aging
  ABÜLKADİR  DENİZ, SAFİYE  ÖZVURMAZ
18:30-18:40 DEVE PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİNİN FAYDALI ETKİLERİ
   (Beneficial Effects of Camel Whey Proteins)
  Hatice Gül ATEŞ, Devrim BEYAZ
18:40-18:50 ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI
   (GENDER PERCEPTION IN TURKEY OF LIGHT IN RESEARCH )
 

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Gülengün TÜRK

18:50-19:00 ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER
   (HIGH FOODS WITH ANTIOXIDANT CONTENT)
  Asya Elif TÜVER, Serdal ÖĞÜT 
19:00-19:10 GLUTENSİZ KEKLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR
   (NEW APPROACHES IN GLUTEN-FREE CAKES)
  Ünkan URGANCI, Cansu ÇELİK, Fatma IŞIK

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.