BİLDİRİ GÖNDEREBİLECEĞİNİZ DERGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

19 EKİM 2019 CUMARTESİ

I. GÜN (18 Ekim 2019)

II. GÜN (19 Ekim 2019)

19 Ekim 2019 CUMARTESİ

MEANDROS SALONU

  Oturum 5 - Oturum Başkanı: Selda BULCA
09:00-09:10 KEÇİ SÜTÜ BAZLI DEVAM FORMÜLÜNDE LACTOBACİLLUS VE BİFİDOBACTERİUM GİBİ PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI VE BUNLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNE OLİGOSAKKARİTLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  (THE USE OF PROBIOTICS AS LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIUM IN GOAT MILK BASED FOLLOW-UP FORMULA AND INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OLIGOSACCHARIDES ON THE GROWTH OF THESE PROBIOTICS)
  Selda BULCA, Rana AĞALDAY
09:10-09:20 2011-2016 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
  (Content Analysis of 2011-2016 Healthy Cities Best Practices Contests)
  Ayşen ÖZMEN, Emine Didem EVCİ KİRAZ
09:20-09:30 KANATLILARDA GENEL ANESTEZİ
  (GENERAL ANESTHESİA AVİAN)
  Rahime YAYGINGÜL
09:30-09:40 FİSETİN VE KANSER
  (Fisetin and Cancer)
  Ezgi Nur SARI, Nazlı ŞİRİN, Yasemin SOYSAL
09:40-09:50 PEDİATRİK HASTALARIN NAZOGASTRİK TÜP YERİNİN DOĞRULANMASINDA PH ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ: GÜNCEL LİTERATÜR İNCELEMESİ
  (The Reliability of pH Method at Nasogastric Tube Placement Verification in Pediatric Patients: A Review of The Current Literature)
  Nihal TAŞKIRAN
09:50-10:00 HİPOKSİNİN DNA HASARI CEVABI ÜZERİNE ETKİLERİ
  (EFEFCTS OF HYPOXIA ON DNA DAMAGE RESPONSE)
  Hatice PİLEVNELİ, Mehtap KILIÇ EREN
10:00-10:10 MATERNAL MİKROBİYOTANIN BEBEK MİKROBİYOTASI GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (Evaluation of the Effect of Maternal Microbiota on Infant Microbiota Development)
  Gülşah KANER TOHTAK, Gamze ÇALIK, Mısra AYDIN, Doğa ÖZKAN
10:10-10:30 Kahve Arası
  Oturum 6 - Oturum Başkanı: Ayden ÇOBAN
10:30-10:40 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
  (KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF DENTISTRY STUDENTS ABOUT HOSPITAL INFECTIONS)
  Dilay Yosun SELBES, Selcen ÖNCÜ
10:40-10:50 VARDİYALI SİSTEMLERİN UYKU SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
  (EFFECTS OF SHIFT SYSTEMS ON SLEEP HEALTH)
  Enise SÜRÜCÜ, Safiye ÖZVURMAZ
10:50-11:00 PREMATÜRE YENİDOĞANLARDA DOĞUM ODASI BAKIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  (Current Approaches in Delivery Room Care of Premature Newborns)
  Deniz BATMAN, Ayden ÇOBAN
11:00-11:10 PALYATİF BAKIMDA BİREY, AİLE VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
  (INDIVIDUAL, FAMILY AND PUBLIC HEALTH NURSING IN PALIATIVE CARE)
  Öner ALTINTOP, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA
11:10-11:20 PELVİK TABAN EGZERSİZLERİNİN GEBELERDE ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ
  (The Effect Of Pelvic Base ExercisesoOn Urınary Incontinence in Pregnant Women)
  Nazan ÖZTÜRK, Emine GERÇEK
11:20-11:30 POSTMENOPOZAL KADINLARDA KOR STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN OSTEOPOROZU ÖNLEME VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ
  (Effect of Core Stabilization Exercises on Prevention and Balance of Osteoporosis in Postmenopausal Women)
  Nazan ÖZTÜRK, Emine GERÇEK
11:30-11:40 HAYVANSAL GIDALAR KAYNAKLI ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ
  (Antibiotic Resistance in Food of Animal Origin)
  Pelin KOÇAK KIZANLIK, Ergün Ömer GÖKSOY
11:40-11:50 TÜRKİYE’ DE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ: 2010-2019
  (THE BURDEN OF GIVING CARE TO CARE DONORS OF INDIVIDUALS WITH NEUROLOGICAL DISEASE IN TURKEY: 2010-2019)
  Zeynep TÜRKAL GÜN, Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN
11:50-12:00 AKTİNOBAKTERİYAL İZOLATLARIN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİ SENTEZİ İÇİN TARANMASI
  (Screening of Actinobacterial Isolates for Extracellular Silver Nanoparticle Synthesis)
  Birgül MAZMANCI, Serpil KÖNEN ADIGÜZEL, Yiğit Süha SADAK, Hilal AY, Derya YETKİN, Ali Osman ADIGÜZEL
12:00-12:10 JELATİN HİDROLİZAT FİLMLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDE GLİSEROL KONSANTRASYONUNUN ROLÜ
  (Role of Glycerol Concentration on the Mechanical and Physical Properties of Gelatin Hydrolysate Films)
  Şükrü ÖMÜR, Buğra OCAK
12:10-12:20 KAFKASLARIN SAĞLIK İKSİRİ: KIMIZ
  (HEALTH POTION OF CAUCASUS: KOUMISS)
  Seval Sevgi KIRDAR, Ruslan Adil Akai TEGIN
12:20-12:30 GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMANIN POSTPARTUM DEPRESYON VE MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ
  (The Effect of Exposure to Domestic Violence in Pregnancy on Postpartum Depression and Maternal Attachment)
  Ayten TAŞPINAR, Seher SARIKAYA KARABUDAK, Ayden ÇOBAN, Filiz ADANA
12:30-13.30 Öğle Arası
  Oturum 7 - Oturum Başkanı: Olcay BOYACIOĞLU
13:30-13:50 CEZAYİR'İN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANAN PROPOLİSİN BALIK ORİJİNLİ VİBRİO ANGUİLLARUM (A4) VE YERSİNİA RUCKERİ PATOJENLERİNE KARŞI ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİ
  (Antibacterial Efficacy of Propolis Collected from Various Regions of Algeria against Fish Originated Vibrio anguillarum (A4) ve Yersinia ruckeri Pathogens)
  Meltem ASAN-OZUSAGLAM, Songul TACER, Safia Boulechfa BOULECHFAR, Amar ZELLAGUI
13:50-14:00 FENİLKETONÜRİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
  ( Nutritional Management of Phenylketonuria)
  Sümeyra AKALIN, Reyhan İRKİN
14:00-14:10 PROSTAT KANSER HÜCRELERİNE APTAMER ARACILI HEDEFLİ ÇİNKO ŞELATLAYICI DAĞITIMI
  (Aptamer-mediated targeted delivery of a zinc chelator to prostate cancer cells)
  Olcay BOYACIOĞLU, Betül KARA, Seda ÖRENAY BOYACIOĞLU
14:10-14:20 ASİSTAN HEKİMLERİN AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
  (INFORMATION AND ATTITUDES OF PHYSICIAN ASSISTANTS ABOUT RATIONAL ANTIBIOTIC USE: CASE OF AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, RESEARCH AND APPLICATION HOSPITAL )
  Didem YILMAZ AKÇAY, Selcen ÖNCÜ
14:20-14:30 KLİNİK PSEUDOMONASE AERUGİNASE İSOLATLARININ GENOTİP VE FENOTİP İDENTİFİKASYONU
  (GENOTYPİC AND PHENOTİPİC IDENTİFİCATİON OF CLİNİCAL ORİGİN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İSOLATES)
  Ceren BAŞKAN, Belgin SIRIKEN, Çetin KILINÇ, Fatih SIRIKEN
14:30-14:40 TÜRKİYE’DE ROY ADAPTASYON MODELİNİN KADIN SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME
  (USE OF ROY ADAPTATION MODEL FIELD OF WOMEN'S HEALTH IN TURKEY: SYSTEMATIC REVIEW)
  Keziban AMANAK, Sema OFLAZ
14:40-14:50 ÇOCUK POLİKLİNİĞİ'NE GELEN HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENCİ
  (Antibiotic Susceptibility and Multiple Antibiotic Resistance of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Samples from the Pediatric Outpatient Clinic)
  Tuğba CEBECİ, Dilek KESKİN, Ahmet Ali GÖKAL
14:50-15:00 ENDÜSTRİYEL RAFİNASYON İŞLEMİNİN KANOLA VE MISIR YAĞLARININ BAZI BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (Effect of Industrial Refining Process on Some Constituents of Canola and Corn Oils)
  Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ, Aslı YORULMAZ
15:00-15:20 Kahve Arası
  Oturum 8- Oturum Başkanı: Sibel ŞEKER
15:20-15:30 PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI MOBİL DESTEKLİ İZLEM VE SÜREKLİ HASTA EĞİTİMİNİN HASTALIK YÖNETİMİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
  (THE EFFECT OF TELEPHONE FOLLOW-UP INTERVENTION AND CONTINUOUS PATIENT TRAINING ON DISEASE MANAGEMENT AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: RANDOMIZED CONTROLLED STUDY)
  Aysel UYSAL, Zeynep GÜNEŞ
15:30-15:40 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYONUN TARİHÇESİ
  (History of Simulation in Health Sciences)
  Nesrin OĞURLU, Gülengün TÜRK
15:40-15:50 SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ VE GERÇEKLİK DÜZEYLERİ
  (Simulation Types and Fidelity Levels)
  Nesrin OĞURLU, Gülengün TÜRK
15:50-16:00 ROKA YAPRAKLARININ TEPSİLİ VE MİKRODALGA KURUTUCULARDA KURUTULMASI VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  (Drying of Rocket Leaves Using Tray and Microwave Dryers and Determination of Some Quality Characteristics)
  Hamza BOZKIR
16:00-16:10 İLK DEFA BABA OLACAK ERKEKLERİN DESTEK VE BİLGİ KAYNAKLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
  (Determining the Opinions of First-Time Men on Support and Information Resources: A Qualitative Study)
  Funda ÇİTİL CANBAY, Sibel ŞEKER
16:10-16:20 DEĞİŞİK KALORİ KISITLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL SARKOMA MODELİNDE OKSİDATİF STRES DEĞİŞKENLERİNE ETKİSİ
  (Effects of Various Calorie Restriction Methods on Oxidative Stress Parameters in Experimental Sarcoma )
  Ece KOÇ YILDIRIM, Muharrem BALKAYA, Edasu YILDIRIM, Mehmet KAYA, Zahide DEDEOĞLU, Tuğrul EPİKMEN, Emrah İPEK
16:20-16:30 PELVIC INFLAMATUAR HASTALIĞA BAĞLI İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU
  (INFERTILITY RELATED TO PELVIC INFLAMATUAR DISEASE: CASE REPORT)
  Keziban AMANAK
16:30-16:40 COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMADA YERİ VE ÖNEMİ
  (THE ROLE AND IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL INDİCATION IN RURAL DEVELOPMENT)
  Zeynep KUŞCU, Seval Sevgi KIRDAR
16:40-16:50 KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (EFFECT of KETOGENIC DIET on EPILEPSY)
  Gülşah KANER TOHTAK, Gamze ÇALIK, Gizem ALACA, Emine ZEYREK
16:50-17:10 Kahve Arası
  Oturum 9- Oturum Başkanı: Reyhan İRKİN
17:10-17-20 ALTERNATIF BISFENOLLER; BISFENOL F VE BISFENOL S
  (ALTERNATIVE BISPHENOLS; BISPHENOL F AND BISPHENOL S)
  Hande Sultan ŞAHİNER, Cavit KUM
17:20-17:30 ULTRA-İŞLENMİŞ BESİNLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ
  (ULTRA-PROCESSED FOODS AND THEIR HEALTH EFFECTS)
  Reyhan İRKİN
17:30-17-40 SPORDA MİYOFASİYAL GEVŞETME UYGULAMALARI
  (MYOFASCIAL RELEASE APPLICATIONS IN SPORT)
  Halit EGESOY, Hilal Şeymanur BİNBİR
17:40-17:50 BAKIR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN ENGİNAR YAPRAĞI (CYNARA SCOLYMUS) SULU EKSTRAKTI İLE YEŞİL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİ-BAKTERİYEL VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ
  (GREEN SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, ANTI-BACTERIAL AND CYTOTOXIC EFFECTS OF COPPER OXIDE NANOPARTICULES BY ARTICHOKE (Cynara scolymus) AQUEOUS LEAF EXTRACTS)
  Ömer ERDOĞAN, Mürüvvet ABBAK, Erman ORYAŞIN, Gülen Melike DEMİRBOLAT, Özge ÇEVİK
17:50-18:00 GESTASYONEL DİYABET RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE TİP 2 DİYABET RİSK ANKETİNİN (FINDRISK) KULLANIMI
  (THE USE OF TYPE 2 DIABETES RISK QUESTIONNAIRE (FINDRISK) TO DETERMINE RISK OF GESTATIONAL DIABETES)
  Ümmühan PAYDAŞ, Ayden ÇOBAN
18:00-18:10 KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE HPLC-DAD YÖNTEMİ İLE PARABEN ANALİZİ
  Hale SEÇİLMİŞ CANBAY
18:10-18:20 SEZARYENİN ANNELERİN DOĞUM SONRASI KONFOR DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  (The Effect of Cesarean Section on Mothers' Postnatal Comfort Levels)
  Sultan TAYTAN, Sibel ŞEKER
18:20-18:30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGISI
  (CONSUMER ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS)
  Hilal Hatice ÜLKÜ, Ebru DERECELİ, Tuğçe OKTAV
18:30-18:40 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA KONFORUNU ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
  (ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING PATIENT COMFORT IN INTENSIVE CARE UNIT)
  Özlem İBRAHİMOĞLU, Özde ÖĞÜTLÜ
18:40-18:50 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
  (DETERMINATION OF HEALTHY LIFE FORM BEHAVIOR OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES)
  Çağatay DERECELİ, Tuğçe OKTAV, Hilal Hatice ÜLKÜ

MİLETOS SALONU

 
TARIM Oturum 5 - Oturum Başkanı: Bülent DENİZ
9:00-9:10 TARIM MOZAİKLERİNDE KUŞLAR: PEYZAJ İÇERİĞİNİN ETKİSİ
  (BIRDS IN AGRICULTURAL MOSAICS: THE EFFECT OF LANDSCAPE CONTEXT)
  Şengül AKSAN
9:10-9:20 SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI KENTLER İÇİN EKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: YEŞİL ÇATILAR
  (AN ECOLOGICAL APPROACH TO SUSTAINABLE HEALTHY CITIES: GREEN ROOFS)
  Selin SAĞSÖZ, Bülent DENİZ
9:20-9:30 İKİNCİ KONUTLARIN TARIM ALANLARINA OLAN ETKİSİ: GÜZELÇAMLI/DAVUTLAR KIYI ALANLARI ÖRNEĞİ
  (THE EFFECT OF SECOND HOUSES ON AGRICULTURAL AREAS: THE CASE OF GÜZELÇAMLI / DAVUTLAR COASTAL AREA)
  Tuğba COŞKUN, Kuzey ÖZDOĞAN, Bülent DENİZ, Çiğdem KILIÇASLAN
9:30-9:40 KENTSEL KORUMA - YENİLEME ARACI OLARAK SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI: AYDIN-KOÇARLI KENTSEL ALANI ÖRNEĞİ
  (STREET IMPROVEMENT AS AN URBAN PROTECTION AND RENEWAL INSTRUMENT: CASE OF AYDIN-KOÇARLI URBAN AREA )
  Kuzey ÖZDOĞAN, Tuğba COŞKUN, Çiğdem KILIÇASLAN, Bülent DENİZ
9:40-9:50 AYDIN PARKLARINDAKİ BİTKİLERİN POLEN ALERJİ POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  (Investigation of Pollen Allergy Potency of Plants in the Parks of Aydin)
  BARIŞ KARA, Yasin AŞIK
9:50-10:00 SAKLIKENT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ MEŞCERE KAPALILIĞI VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ
  (The Determination of Temporal Changes and Closure Level of the Stand in Saklıkent Forest Enterprise by Using the Remote Sensing)
  Levent ATATANIR, Bayram Ali ÖZKAYA
10:00-10:10 MANİSA-AKHİSAR ÇAMÖNÜ (KARASONYA) BÖLGESİNDE SERALARDA YETİŞTİRİLEN KIŞLIK MARUL VE SOĞAN BİTKİSİNİN BESİN MADDESİ İÇERİKLERİ VE NİTRAT, NİTRİT BİRİKİMİ
  (MINERAL NUTRITION CONTENTS AND NITRATE AND NITRITE ACCUMULATION IN WINTER LETTUCE AND ONION PLANT GROWING IN GREENHOUSES IN MANİSA-AKHİSAR ÇAMÖNÜ (KARASONYA) DISTRICT)
  Saime SEFEROĞLU, Kübra AKTEKİN
10:10-10:20 BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ERKEN GELİŞME DÖNEMLERİINDEKİ AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  (The Determination of Ampelographic Properties in Early Development Stages of Some Table Grape Cultivars)
  Mustafa CELIK, Mehmet Ali UZUN, Mustafa KARADENİZ, Oğuzhan KOÇAK, Egemen DİBEKALAN
10:20-10:30 Kahve Arası
TARIM Oturum 6 - Oturum Başkanı: Selin AKÇAY
10:30-10:40 AYDIN YÖRESİNDE TABANSUYU DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (Evaluation of Groundwater Status in Aydin)
  Selin AKÇAY
10:40-10:50 UŞAK İLİ TARIMSAL İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination Of The Mechanization Level Of Uşak Agricultural Businesses )
  Veysel ÖZTÜRK, Nurettin TOPUZ
10:50-11:00 AYDIN İLİ TARIMSAL BİYOKÜTLE ENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination of Agricultural Biomass Energy Equivalent Potential of Aydın Province)
  Taner AKBAŞ
11:00-11:10 YENİ SENTEZLENMİŞ FİTALOSİYANİNİN CHLORELLA VULGARIS'DE Kİ ANTİOKSİDAN AKTİVİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  (EFFECTS OF NEW SYNTHESIZED PHTHALOCYANINE ON ANTIOXIDANT ACTIVITY PARAMETERS IN CHLORELLA VULGARIS )
  AYŞE GÜL TEKBABA, HATİCE TUNCA, TUĞBA ONGUN SEVİNDİK, ALİ DOĞRU, ARMAĞAN GÜNSEL, MERYEM NİLÜFER YARAŞIR, AHMET TURGUT BİLGİÇLİ
11:10-11:20 ÇİPURA (SPARUS AURATA) VE LEVREK (DİCENTRARCHUS LABRAX) YAVRULARINDA GÖRÜLEN HASTALIKLARDA HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER*: 1.VİBRİOZİS VE FOTOBAKTERİOZİS
  (Histopathological examinations in juvenile seabass and seabream diseases: 1.Vibriosis and Photobacteriosis)
  MELİKE GÜR, S.SERAP BİRİNCİOĞLU
11:20-11:30 KARA SALYANGOZLARINDAN HELİX ASPERSA TÜRÜNÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İZMİR İLİ POTANSİYELİ.
  (The potential of land snails Helix aspersa species cultivation and izmir province.)
  Erdem OZSOY, Serpil SERDAR
TARIM Oturum 7 - Oturum Başkanı: Birsen KIRIM
11:30-11:40 DÜZEY 1 TR3 EGE BÖLGESİ’NDE 2000 YILI SONRASI TARIM SEKTÖRÜNDE DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  (ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATES FOR THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE LEVEL 1 TR3 AEGEAN REGION AFTER 2000)
  YAĞIZ DAĞHAN DERİNSU, NERİMAN YÖRÜR
11:40-11:50 ISPARTA İLİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) TARAFINDAN DESTEKLENEN BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJELERİNİN ANALİZİ
  (Analysis of Cattle Husbandry Projects Supported by Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) in Isparta)
  Said BİLGİNTURAN, Mehmet IŞIK
11:50-12:00 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM AÇISINDAN SU, ENERJİ VE GIDA BAĞLANTISI YAKLAŞIMI
  (WATER, ENERGY AND FOOD (WEF) NEXUS APPROACH FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE)
  Adnan DEĞİRMENCİOĞLU, Bassel DAHER, Rabi MOHTAR, Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL, Ömer ERTUĞRUL, Erdal ÖZ, Hülya ÖZ
12:00-12:10 İZMİR İÇ KÖRFEZİ SEDİMANININ AMES MUTAJENİTE TESTİ İLE MUTAJENİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
  (Investigation of Mutagenic Potential of İzmir Inner Bay Sediment by Ames Test)
  Meltem BOYACIOĞLU, Yiğit EGÜZ
12:10-12:20 İNSAN GIDASI OLARAK BALIK
  (Fısh as Human Food)
  Birsen KIRIM, Dilek KESKİN
12:20-12:30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN İLKYARDIM DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID COURSE GIVEN TO UNIVERSITY STUDENTS)
  Keziban AMANAK
12:30-13.30 Öğle Arası
TARIM Oturum 8 - Oturum Başkanı: Dilek KESKİN, Filiz Yıldız AKGÜL
13:50-14:00 AÇIK TÜTÜNLERDEKİ BAŞLICA AĞIR METALLERİN BELİRLENMESİ
  (DETERMİNATION OF MAJOR HEAVY METALS IN UNPACKAGED TOBACCO)
  Gülcihan Aybike DİLEK, Mümin POLAT
14:00-14:10 YAPAY RESİF OLARAK KULLANILAN ARAÇLARIN TEMİZLENME PROSEDÜRÜ: TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI
  (CLEAN UP PROCEDURES FOR VEHICLES USED AS ARTIFICIAL REEFS: TURKEY vs USA)
  Tuğçe ŞENSURAT GENÇ
14:10-14:20 KABAAĞAÇ (DENİZLİ) SICAK SU KAYNAĞINDA ARKE ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination of Archaeal Diversity in Kabaağaç (Denizli) Hot Spring)
  Rümeysa Gülsu ÖZKAN, Gamze BAŞBÜLBÜL, Mehmet AYTAR, Bülent BOZDOĞAN
14:20-14:30 MAVİ YÜZGEÇLİ ATLANTİK ORKİNOSLARIN (THUNNUS THYNNUS) BESİ ÇİFTLİKLERİNDE HASAT VE ÖN İŞLEME AŞAMALARI
  (Harvest and Pre-processıng Stages of Blue Fın Atlantıc Tuna (Thunnus thynnus) in Fattening Farm )
  Ant Yıleri KEMER, Ali ULAŞ, Birsen KIRIM
14:30-14:40 DERİDE EPİTELİYOTROPİK OLMAYAN T HÜCRELİ LENFOMANIN PATOLOJİK VE MOLEKÜLER TANISI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
  (PATHOLOGİC AND MOLECULAR DİAGNOSİS OF CANİNE NONEPİTHELİOTROPİC CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA: CASE REPORT AND LİTERATURE REVİEW)
  Emrah İPEK, Erkmen Tuğrul EPİKMEN, Recai TUNCA, Nihat TOPLU, Ayşe Nur AKKOÇ
14:40-14:50 AKTİF GIDA AMBALAJLAMA UYGULAMALARINDA KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR YÖNTEM; BİYOPOLİMERİK BİTKİSEL YAMA
  (AN ALTERNATIVE METHOD THAT CAN BE USED IN ACTIVE FOOD PACKAGING APPLICATIONS; BIOPATCH)
  Betül ERTEKİN, Filiz YILDIZ AKGÜL
14:50-15:00 DEVE SÜTÜNÜN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ TERAPÖTİK ETKİSİ
  (Therapeutic effect of camel milk on diseases)
  Handenur UZUN, Serdal ÖĞÜT
15:00-15:20 Kahve Arası
  Oturum 9- Oturum Başkanı: Nihal TAŞKIRAN
15:20-15:30 HASTANEDE YATAN ÇOCUĞUN AĞRI, ANKSİYETE VE STRESİNİN AZALTILMASINDA HASTANE PALYAÇOLUĞUNUN ROLÜ
  (THE ROLE OF HOSPITAL CLOWNING IN REDUCTION OF PAIN, ANXIETY AND STRESS IN HOSPITALIZED CHILDREN)
  Hatice YILDIZ, Beste YILMAZ
15:30-15:40 İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GENEL PROFİLİ
  (GENERAL PROFILE of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION in İZMİR UNIVERSITIES)
  Erdal ÖZ, Bülent ÇAKMAK, Fazilet ALAYUNT
15:40-15:50 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
  (Genetically Modified Organisms and Their Effects on Human Health)
  Bengisu AKSU, Perihan DÖNMEZ, Belgin YILDIRIM
15:50-16:00 GIDALARDA BULUNAN DİOKSİN, FURAN VE DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLÜ BİFENİLLER
  (DIOXIN, FURAN AND DIOXIN LIKE POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FOODS)
  Nergiz YÜKSEL, Aslı YORULMAZ
16:00-16:10 İKİ CAMBARİD KEREVİT TÜRÜNÜN BARINAK GEREKSİNİMLERİ, KIRMIZI BATAKLIK KEREVİTİ (PROCAMBARUS CLARKİİ) VE ELEKTİRK MAVİ KEREVİT (P. ALLENİ): KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
  (SHELTER REQUİREMENTS OF TWO CAMBARİD CRAYFİSH SPECİES, RED SWAMP CRAYFİSH (PROCAMBARUS CLARKİİ) AND ELECTRİC BLUE CRAYFİSH (P. ALLENİ): A COMPARATİVE STUDY)
  Onur KARADAL
16:10-16:20 DEĞİŞEN İKLİMDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
  (The Impact of Air Pollution in Changing Climate on Human Health)
  Perihan DÖNMEZ, Bengisu AKSU, Belgin YILDIRIM
16:20-16:30 ÇEVRENİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ
  (THE EFFECT OF THE ENVIRONMENT ON WOMEN HEALTH)
  Mehtap KIZILKAYA
16:30-16:40 TOHUM İLACI OLAN THİAMETHOXAM’IN BAL ARILARINDA TOKSİSİTESİNİN BELİRLENMESİ
  (Determination of thiamethoxam seed treatment toxicity on honey bees)
  Zeliha ŞİMŞEK, Cafer TURGUT
16:40-16:50 AYDIN İLİNDE KIZAMIK RİSK OLUŞTURUYOR MU?
  (Does Measles Risk in Aydın?)
  Güneş ÖZÇOLPAN, Sevin KIRDAR, İpek OLAM, Neriman AYDIN
16:50-17:10 Kahve Arası
  Oturum 10- Oturum Başkanı: Hale SEÇİLMİŞ CANBAY
17:10-17-20 ENDÜSTRİYEL (HURDA) SINIFI İNCİRLERDEN PEKMEZ ELDESİ, ATIKLARININ BİLEŞİMİNİN SAPTANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  (PRODUCING MOLASSES FROM INDUSTRIAL (SCRAP) CLASS FİGS, DETERMINATION AND EVALUATION OF WASTE COMPOSITION)
  İsmail BÖLÜK
17:20-17:30 BARSAK MİKROBİYOTASI VE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTESTINAL MICROBIOTA AND OBESITY 
  Gülşah KANER TOHTAK, Gamze ÇALIK, Zeynep Ayhan, Kader Gençer
17:30-17-40 CURCUMİN'İN HİPOKSİK TÜMÖRLER ÜZERİNDE TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ
  (THERAPEUTİC EFFİCACY OF CURCUMİN ON HYPOXİC TUMORS)
  Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Mehtap KILIÇ EREN, Nurten ÖZÇELİK
17:40-17:50 DRUG-EXCIPIENT COMPATIBILITY STUDIES IN BINARY MIXTURES OF AMOXICILLIN WITH DIFFERENT PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS
  Hale SEÇİLMİŞ CANBAY, Mahmut DOĞANTÜRK
17:50-18:00 ET ÜRÜNLERİNDE STARTER KÜLTÜR KULLANIMI
  (Using of Starter Culture in Meat Products)
  Cemil ŞAHİNER, Filiz KÖK
18:00-18:10 IRF5 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ VE OCT4 KÖK HÜCRE FAKTÖRÜ İLİŞKİSİNİN PROSTAT KANSER HÜCRELERİNDE BELİRLENMESİ
  (Determination Of IRF5 Transcription Factor And OCT4 Stem Cell Factor Associations In Prostate Cancer Cells)
  Mustafa YILMAZ, Özge ÇEVİK
18:10-18:20 RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSERDE HYPERICUM PERFORATUM EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİF ETKİSİ
  (GASTROPROTECTIVE EFFECT OF HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT ON INDOMETHACINE INDUCED GASTRIC ULCER IN RATS)
  Merve AVCIOĞLU, Ferda AKAR
18:20-18:30 DOĞAL VE ALTERNATİF PİŞİRME KABI: SU KABAĞI ÖRNEĞİ
  (NATURAL AND ALTERNATIVE COOKER GOURD EXAMPLE)
  Rahim BARAK, Sıdıka BULDUK
18:30-18:40 GASTROENTERİTLİ HASTALARDA NOROVİRUSUN ARAŞTIRILMASI
  ( INVESTIGATION OF NOROVIRUS IN PATIENTS WITH DIARRHEA COMPLAINTS )
  Tülin BAŞARA, Sevin KIRDAR, İmran KURT ÖMÜRLÜ
18:40-18:50 CHLAMYDOMONAS REİNHARDTİİ’ NİN KLORAMFENİKOL, GENTAMİSİN VE TETRASİKLİNE KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ
  (Determination of Chlamydomonas reinhardtii's sensitivity to Chloramphenicol, Gentamicin and Tetracycline)
  Döndü YALÇIN BİNGÜL, Gamze BAŞBÜLBÜL, Bülent BOZDOĞAN

MAGNESİA SALONU

 
  Oturum 5 - Oturum Başkanı: Hulusi AKÇAY
9:00-9:10 ETLİK PİLİÇ YUMURTALARINDA İN OVO BETA ALANİN ENJEKSİYONU1: EMBRİYO GELİŞİMİ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ
  (In ovo injection of beta alanine: Embryonic development and hatchability of broiler chicks)
  Helin ATAN, Canan KOP BOZBAY
9:10-9:20 ETLİK PİLİÇ YUMURTALARINDA İN OVO L-GLUTAMİN ENJEKSİYONU2: PERFORMANS VE SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ
  (Inovoinjection of L-Glutamine in broiler eggs2:Performance and gastrointestinal system )
  Şeyma KARAMIK, Canan KOP BOZBAY
9:20-9:30 AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE YUMURTACI TAVUK REFAHINA YÖNELİK MEVZUATLARA GENEL BİR BAKIŞ
  (THE ACCESSION PROCESS OF TURKEY TO EUROPEAN UNION AN OVERVIEW OF LEGISLATION ON THE PROTECTION OF LAYERS IN TURKEY)
  Evrim DERELİ FİDAN
9:30-9:40 SICAK YAZ KOŞULLARINDA KUZU BESİSİNDE RUMEN TAMPONLAYICININ ETKİLERİ
  (Effects of buffer supplementation in lamb fattening in hot summer conditions)
  Hulusi AKÇAY
9:40-9:50 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA PPARA VE PPARG ADAY GENLERİ
  (PPARA and PPARG Candidate Genes in Livestock)
  Yakut GEVREKÇİ, E. Dilşat YEĞENOĞLU, Çiğdem TAKMA, Funda ERDOĞAN ATAÇ
9:50-10:00 ALTERNATİF YEM KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN KİNOANIN BROİLERLERİN ET VERİMİ VE GÖĞÜS ETİ YAĞ ASİTİ PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  (THE EFFECTS OF QUINOA USED AS AN ALTERNATIVE FEED SOURCE ON MEAT YIELD AND BREAST MEAT FATTY ACID PROFILE OF BROILER CHICKENS)
  Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ, Yakup Onur KOCA
10:00-10:10  
   
   
10:10-10:30 Kahve Arası
  Oturum 6 - Oturum Başkanı: Aşkın BİRGÜL
10:30-10:40 POLİBROMLU DİFENİL ETHERLERİN ARAÇ İÇİ TOZLARDA TESPİT EDİLMESİ VE İNSAN MARUZİYETİNİN İNCELENMESİ: BURSA- TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  (OCCURRANCE AND HUMAN EXPOSURE TO POLYBROMİNATEDDİPHENYLS ETHERS (PBDES)VİA CAR DUST: A PRELİMİNARY STUDY İN BURSA-TURKEY)
  Merve ÖZKALELİ AKÇETİN, Hatice Kübra GÜL, Aşkın BİRGÜL, Selçuk BALCI, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
10:40-10:50 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEKİ MİKROPLASTİKLER
  (Microplastics in wastewater treatment plants)
  Özge SİVRİOĞLU, Aşkın BİRGÜL
10:50-11:00 ATMOSFERİK PARTİKÜL MADDE (PM10) SEVİYELERİNİN İSTATİKSEL MODELLENMESİ
  (STATİSTİCAL MODELİNG OF ATMOSPHERIC PARTİCULATE MATTER (PM10))
  İhsan ÇILDIR, Atilla MUTLU
11:00-11:10 SUCUL ÇEVRELERDEKİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
  (Antibiotic Resistance In Aquatic Environment )
  Dilek KESKİN, Birsen KIRIM
11:10-11:20 İKİ YIL SÜREN TARLA DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN MISIR GUTASYON SIVISINDAKİ CLOTHİANİDİN KALINTISI VE BAL ARILARINA ETKİSİ
  (Two-year field data on clothianidin residue from maize guttation droplets and its effect on honey bees)
  Melis YALÇIN, İlknur KAPİZ, Cafer TURGUT
11:20-11:30 YEMLE KARIŞTIRILARAK VERİLEN MALATYON SEVİYELERİNİN TOKSİK ETKİLERİNİN VE TAVUĞUN FARLI KISIMLARINDAN ÖRNEKLENEN ETLERDE KALINTI ORANLARIININ BELİRLENMESİ
  (Toxic Effects of Malathion Levels Mixed with Feeds and Determination of Its Residue Rates in Meat Samples Taken from Different Parts of Chicken)
  Yakup Onur KOCA, Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ, Cafer TURGUT, Melis YALCIN
  Oturum 7 - Oturum Başkanı: Mümin POLAT
11:30-11:40 BAZI SERİN İKLİM TAHILLARINDA OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ
  (EFFECT OF DIFFERENT CUTTING TIMES ON FODDER YIELD AND QUALITY FOR SOME COOL SEASON CEREALS )
  OGUZ BİLGİN, ALPAY BALKAN, LEVENT ÖZDÜVEN, İSMET BAŞER, DAMLA BALABAN GÖÇMEN
11:40-11:50 ISATİS CONSTRİCTA P. H. DAVİS BİTKİSİNİN İKİ ONTOGENETİK GELİŞİM AŞAMASINDA KÖK VE YAPRAKLARINDA BAZI INDOL ALKALOİTLERİN BELİRLENMESİ
  (Determination of Some Indol Alkaloids in The Roots and Leaves of Isatis constricta P. H. Davis During Two Ontogenetic Stages of Plant Growth )
  Nesim YILDIZ, Özgür KARAKAŞ
11:50-12:00 TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  (DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY PROPERTIES OF WIDELY GROWN BREAD WHEAT CULTIVARS IN TURKEY)
  Ali YİĞİT, Osman EREKUL
12:00-12:10 TÜRKİYEDE YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEMİK BORNMUELLERA HAUSSKN. SPP. (BRASSİCACEAE) ÇEKİRDEK (NRDNA) ITS DİZİLERİNE DAYALI FİLOGENETİK ANALİZİ
  (Phylogenetic Analysis of the Endemic Bornmuellera Hausskn. spp. (Brassicaceae) in Turkey Based on Nuclear (nrDNA) ITS DNA Sequences)
  Emre SEVİNDİK, Mehmet Yavuz PAKSOY
12:10-12:20 GÖLLER BÖLGESİNDEKİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
  (MEDICAL AND AROMATIC PLANTS IN THE LAKES AREA)
  Eda ARICI, Gülcihan Aybike DİLEK, Mümin POLAT
12:20-12:30 HALK ELİNDEKİ KARAKAŞ KOYUNLARININ DOĞAL AŞIM DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ
  (Natural Meeting Reproductive Characteristics of Karakaş Sheep on the Farmer Conditions)
  KADİR KIRK
12:30-13.30 Öğle Arası
  Oturum 8 - Oturum Başkanı: Yakup Onur KOCA
13:50-14:00 DNMT İNHİBİTÖRÜ OLAN PROKAİNİN SCHİFF BAZI BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİKANSER ETKİLERİ
  SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTICANCER EFFECTS OF SCHIFF BASE COMPOUNDS OF PROCAINE, A DNMT INHIBITOR
  ÖMER ERDOĞAN, SALİH PAŞAÖZGE ÇEVİK
14:00-14:10 FACTORİAL ANALYSİS OF SOİL AND ENVİRONMENT İN RELATİON TO DEVELOPMENT OF BLACK SCURF DİSEASE OF POTATO
  Muhammad ATIQ, Nasir Ahmed RAJPUT, Muhammad YOUNAS, Sohaib SARFRAZ, Akhtar HAMEED, Babar KHAN
   
14:10-14:20 MARABEL PATATES ÇEŞİDİNDEN SAFLAŞTIRILAN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  (DETERMINATION OF KINETIC PROPERTIES OF POLYPHENOL OXIDASE ENZYME PURIFIED FROM MARABEL POTATO VARIETY)
  Toygan YAVUZ, Dudu DEMİR
14:20-14:30 FARKLI TEF [ERAGROSTİS TEF (ZUCC.) TROTTER] GENOTİPLERİ ARASINDAKİ GENETİK İLİŞKİ VE PLOİDY SEVİYESİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
  (DETERMINATIONS of GENETIC RELATIONSHIP and PLOIDY LEVELS of TEF [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] GENOTYPES USING MOLECULAR METHODS.)
  Çağlar KAYA, Uğur SARI, İskender TİRYAKİ
14:30-14:40 ÇÖREKOTU (NİGELLA SATİVA L.) BİTKİSİNDE EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  (Development of Embryo Culture Technique in Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant)
  Hüseyin UYSAL, Şeyma ORHAN
14:40-14:50 ASPİRDE (CARTHAMUS TİNCTORİUS L.) FARKLI ÇEŞİT VE ÇİNKO DOZ UYGULAMALARININ VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  (THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF ZINC FERTILIZATION AND CULTIVARS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.))
  Aydın ÜNAY, Volkan Mehmet ÇINAR, Yusuf ARPAÇ
14:50-15:00 BİYOİNFORMATİK ÇALIŞMALARDA FİLOGENETİK AĞAÇ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ
  (PHYLOGENETIC TREE CONSTRUCTION METHODS IN BIOINFORMATICS)
  E. Dilşat YEĞENOĞLU, Yakut GEVREKÇİ, Funda ERDOĞAN ATAÇ, Çiğdem TAKMA
15:00-15:20 Kahve Arası
  Oturum 9- Oturum Başkanı: Zeynel DALKILIÇ
15:20-15:30  
   
   
15:30-15:40 GINKGO BILOBA EPİKOTİL SEGMENTLERİNDEN KALLUS OLUŞUMU
  (Callus regeneration from epicotyl segments in Ginkgo biloba )
  Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ, Leyla AKKAYA
15:40-15:50 TAZE MALATYA NO.8 ZERDALİ KAYISI ÇEŞİDİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ
  (Determination of Volatile Organic Compounds of Fresh Malatya No.8 Zerdali Apricot Cultivar)
  Mustafa KAPLAN, Mehmet ÇALIŞKAN, Okan LEVENT
15:50-16:00 MİKRODALGA VE SICAK HAVA İLE KURUTMA YÖNTEMLERİ İLE ÇİLEK DİLİMLERİNİN KURUTULMASI
  (MICROWAVE AND HOT AIR DRYING OF STRAWBERRY SLICES)
  Ebru FIRATLIGİL
16:00-16:10 BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLERİN EMÜLSİYON STABİLİTESİNE ETKİSİ
  (Effect of plant proteins on stability of oil-in-water emulsions)
  Aslı CAN KARAÇA
16:10-16:20 UÇUCU YAĞLAR: GIDA UYGULAMALARI İÇİN ANTİMİKROBİYAL VE BİYOLOJİK AKTİVİTE
  (Essential oils: Antimicrobial and Biological activity for food applications)
  Ayşe SAYGÜN
16:20-16:30  
   
   
16:30-16:40 PESTİSİTLERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNE ALINIMININ MODELLENMESİ
  (Uptake modelling of pesticides into pepper and tomato plants )
  Arno REIN, Cafer TURGUT
16:40-16:50 THE UPTAKE MODELING OF DDT AND ITS METABOLITES IN ARABLE SOIL
  (THE UPTAKE MODELING OF DDT AND ITS METABOLITES IN ARABLE SOIL)
  Serhan MERMER, Melis USLUY YALCİN, Cafer TURGUT
16:50-17:10 Kahve Arası
  Oturum 10- Oturum Başkanı: Serap GÖKÇE ESKİN
17:10-17-20 AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA BEŞ FARKLI VİRUSUN MOLEKÜLER YÖNTEM İLE ARAŞTIRILMASI.
  (Investigation of Five Different Viruses in Patients with Acute Gastroenteritis by Molecular Method.)
  Sevin KIRDAR, Güneş ÖZÇOLPAN, Tülin BAŞARA
17:20-17:30 ZEOLITES AND HEALTH
  Serap GÖKÇE ESKİN
17:30-17-40 YAŞLI BİREYLERDE KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  (Nursing Approach in Constipation Management in Elderly Individuals)
  Sevil OLĞUN
17:40-17:50 MİKROFİLTRE EDİLMİŞ SÜTLERİN RENNİN ENZİMİ İLE PIHTILAŞABİLME VE TELEME NİTELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  (THE RESEARCH ON CLOTTING AND CURD PROPERTIES WITH RENNINE ENZYME OF MICROFILTRED MILK)
  Filiz YILDIZ AKGÜL, Tuba ŞANLI, Gökçe POLAT, Atila YETİŞEMİYEN
17:50-18:00 ÖĞRENCİLERDEKİ ÇEVRE BİLİNCİ DÜZEYİNİN EKO-OKUL KAPSAMINDA İRDELENMESİ; AYDIN KENTİ ÖRNEĞİ
  (EXAMINATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS LEVEL OF THE STUDENTS WITHIN THE CONTEXT OF ECO-SCHOOL; THE CASE OF AYDIN CITY)
  Gamze BAYKURT, Bülent DENİZ, Çiğdem KILIÇASLAN, Emine MALKOÇ TRUE
18:00-18:10 ÖĞRENCİ YURTLARININ HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  (SERVIS QUALITY SURVEY ON DORMITORIES OF UNIVERSITY STUDENTS)
  Hüseyin Nail AKGÜL, Nurhan GÜNAY, Ayşe Demet KARAMAN, Dilek KESKİN
18:10-18:20 TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA SAĞLIĞA İLİŞKİN KORKULAR, SAĞLIKLI OLMAK VE SAĞLIĞI ARAMANIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ: HEALTHSİZM OLGUSUNUN İNCELENMESİ
  (In the Context of Consumer Society Changing Dynamics of Being Healthy, Health Fears, and Seeking Health : Investigation of the Case of Healthsism)
  Kayhan DELIBAŞ, Şeyda KANKURDAN
18:20-18:30 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÜSTÜN YETENEKLİLİK
  (GIFTEDNESS IN EARLY CHILDHOOD)
  S. Zeynep KAVRUK, Selvinaz SAÇAN
18:30-18:40 AYDIN İLİNDE SATIŞA SUNULAN KEKİK YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİNİN GAS KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPECTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ
  ( DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF OREGANO OIL BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY AVAILABLE ON AYDIN MARKETS)
  Nurhan GÜNAY, Hüseyin Nail AKGÜL, Ayşe Demet KARAMAN
18:40-18:50 TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL BOYUTTA KURUTULAN BAZI MEYVELERDE C VİTAMİNİ DEĞİŞİMİ
  (The variation of vitamin C in some dried fruits produced in Turkey)
  Engin DEMİRAY
18.50-19.00  
   
   
19.00-19.10 BASINÇ ÜLSERLERİ VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ: MALNUTRİSYON VE OBEZİTE
  (Pressure Ulcers and Nutritional Risk Factors: Malnutrition and Obesity)
  Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN, Burcu DENİZ GÜNEŞ, Nilüfer ACAR TEK, Gamze AKBULUT
19.10-19.20 PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ÜÇ AYLIK DİYET TEDAVİSİ SONRASI BESLENME DURUMU
  (The Nutritional Status After Three Consecutive Months Dietary Treastment in Peritoneal Dialysis Patients)
  Gamze AKBULUT, Nilüfer ACAR TEK, Burcu DENİZ GÜNEŞ, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.