BİLDİRİ GÖNDEREBİLECEĞİNİZ DERGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

- Kongreye iki gün katılacak poster sahipleri kongre boyunca, bir gün katılacaklar katıldıkları gün posterlerini asabilirler.

- Posterler basılı olarak yazarlar tarafından hazırlanacaktır. Poster baskı ölçüsü 70cm (genişlik) X 100 cm (yükseklik) şeklinde hazırlanacaktır.

P-01 GÜL SARI DAMAR VİRÜS (ROSE YELLOW VEİN VİRUS, RYVV) ETMENİNİN İKİ FARKLI GEN BÖLGESİNE GÖRE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
(Molecular Characterization of Rose yellow vein virus (RYVV) Based on Two Different Gene Region )
NAZLI GÜRSEL, SAVAŞ KORKMAZ
P-02 PESTİSİTLERİN SU CANLILARI ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ
(Negative Effects of Pestisids to Aquatic Organisms)
Semra KÜÇÜK
P-03 TARIMSAL ÜRETİMDE NANO GÜBRE KULLANIMI
(NANO FERTILIZER USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION)
Mehmet ZAYİM, Yakup Onur KOCA
P-04 DÜVE YETİŞTİRME VE BESLEME STRATEJİLERİ
(strategies of heifers growing and nutrition)
Said BİLGİNTURAN
P-05 DETERMINATION OF DIFFERENT SILICON FERTILIZER DOSES ON YIELD, QUALITY AND NUTRITIONAL STATUS OF SOIL AND LEAF ANALYSIS VALUES OF SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ (VITIS VINIFERA L.) VARIETY
Özen MERKEN, Oğuzhan SOLTEKİN, Dr. Selçuk KARABAT, Akay ÜNAL
 
P-06 THE EFFECT OF A FERTILIZER APPLICATION WITH NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM CONTENT ON CONVENTIONAL PRODUCED SULTANİ SEEDLESS GRAPE VARIETIES IN YIELD, QUALITY AND NUTRIENT CONTENT
Özen MERKEN, Akay ÜNAL
 
P-07 SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYONDAKİ GELİŞMELER
(DEVELOPMENTS IN MECHANIZATION IN DAIRY CATTLE BUSINESSES)
Elif DURAN, Nurettin TOPUZ
P-08 TAZE MALATYA SOĞANCI KAYISI ÇEŞİDİNDE TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARININ BELİRLENMESİ
(The Determination of Total Phenolic Contents of Fresh Malatya Soğancı Apricot Variety )
Mustafa KAPLAN, Sevgi ESKİGÜN, Mehmet ÇALIŞKAN, Okan LEVENT
P-09 TARIMSAL ATIKLARI KARBON KAYNAĞI OLARAK KULLANABİLEN MİKROORGANİZMALARIN BELİRLENMESİ
( DETERMINATION OF MICROORGANISMS THAT CAN USE AGRICULTURAL WASTES AS CARBON SOURCES)
Suat SEZEN, Nilgün POYRAZ, Mehmet Burçin MUTLU
P-10 TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN CHRYSOCHAMELA (FENZL) BOISS. (BRASSICACEAE) TÜRLERİNİN NÜKLEER ITS DNA DİZİLERİNE DAYALI FİLOGENETİK ANALİZİ
(PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE CHRYSOCHAMELA (FENZL) BOISS. (BRASSICACEAE) IN TURKEY BASED ON NUCLEAR (NRDNA) ITS DNA SEQUENCES)
Emre SEVİNDİK, Mehmet Yavuz PAKSOY
P-11 AYDIN PARKLARINDA BİTKİ VE KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Study on Plant and Avian Diversity in Parks of Aydin)
BARIŞ KARA, Yasin AŞIK
P-12 BAZI KİLLERİN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNE İMMOBİLİZASYONU VE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(THE POLYPHENOL OXIDASE ENZYME AND INVESTIGATION OF IMMOBILIZATION WITH DIFFERENT CLAYS AND THEIR INHIBITION EFFECTS)
Dudu DEMİR, Özge MİLLİOĞLU
P-13 BAKTERİYOSİNİN JAPON BILDIRCINLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(Effects of Bacteriocin on Growth Performance, Slaughter and Carcass Characteristics in Japanese Quails)
Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ, Mürsel ÖZDOĞAN
P-14 İLERİ EKMEKLİK BUĞDAY MUTANT HATLARININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF YIELD AND SOME QUALITY TRAITS OF ADVANCED BREAD WHEAT MUTANT LINES )
Alpay BALKAN, İsmet BAŞER, Oğuz BİLGİN, Birol DEVİREN
P-15 FARKLI BOR KONSANTRASYONLARINDAKİ SULAMA SULARININ FASULYE VE BÖRÜLCE BİTKİSİNİN GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF IRRIGATION WATERS INCLUDE DIFFERENT BORON CONCENTRATIONS ON BEAN AND COW PEA PLANT GROWING)
Saime SEFEROĞLU, Gözde İLÇİOĞLU, Fadim DEMİRTAŞ, Uğur DOĞAN, Sevda DAĞAL
P-16 KEREVİT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SIĞINAĞIN ÖNEMİ
(The importance of shelter in the crayfish cultivation)
Onur KARADAL
P-17 KANOLADA ERKEN FİDE GELİŞİMİ DÖNEMİNDE BAZI YAPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN VE HORMESİSİN ETKİSİ (BRASSİCA NAPUS SSP. OLEİFERA L.)
(THE EFFECTS OF HORMESIS AND SALINITY ON SOME LEAF CHARACTERSITICS İN EARLY SEEDLING STAGE OF CANOLA (Brassica napus ssp. Oleifera L.))
Aydın ÜNAY, İlkay YAVAŞ, Volkan Mehmet ÇINAR
P-18 FARKLI DOZLARDA SIVI BİYOGAZ FERMENTASYON ATIKLARININ EKMEKLİK BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) TANESİNDE ANTİOKSİDAN VE FENOL İÇERİĞİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF LIQUID BIOGAS FERMENTATION WASTES ON ANTIOXIDANT AND PHENOL ACTIVITIES IN BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.))
NERMİN YARAŞIR, OSMAN EREKUL
P-19 EKMEKLİK BUĞDAY TANESİNDE PROTEİN FRAKSİYONLARI VE KALİTE
(PROTEIN FRACTIONS IN BREAD WHEAT GRAIN AND QUALITY)
Ali YİĞİT, Osman EREKUL
P-20 YÜKSELTİ FARKLILIĞININ KURU İNCİR (FİCUS CARİCA L. VARYETE SARILOP) ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN BAZI MORFOLOJİK PARAMETRELER VE BİYOKİMYASAL BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
(RESEARCHING THE POTENTIAL EFFECTS OF ALTITUDE DIFFERENCES ON DRIED FIG (FICUS CARICA L. VARIETY OF SARILOP) BY UTILIZING SOME MORPHOLOGICAL PARAMETERS AND BIOCHEMICAL METHODS)
ALİ İHSAN KIRTAŞ, FUNDA KIRAL
P-21 ÇAY ATIĞI KOMPOSTUNUN SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM L.) GELİŞİMİNE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
(PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF TEA WASTE COMPOST ON GARLIC (ALLIUM SATIVUM L.) DEVELOPMENT )
ALİ İHSAN KIRTAŞ
P-22 BUĞDAYDA SARI CÜCELİK VİRÜSÜ (YDVS) OLDUĞU TAHMİN EDİLEN ETMENİN YAPRAKBİTLERİ İLE TAŞINMASI
(Transmission by aphids which is estimated to be Yellow dwarf virus in wheat)
Seda CAN, Mustafa KAYA, Sevdiye YORGANCI, Serap AÇIKGÖZ
P-23  
 
 
P-24 TARIMDA HİPERSPEKTRAL KAMERA UYGULAMALARI
(HYPERSPECTRAL CAMERA APPLICATIONS IN AGRICULTURE)
Yüksel AYDOĞAN
P-25 LEVREKLERDE (DICENTRARCHUS LABRAX) GÖRÜLEN AEROMONAS VERONİİ VAKALARINDAKİ BULGULAR
(RESULTS OF AEROMONAS VERONII CASES IN SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX))
MELİKE GÜR, EMRE BERKE, AYŞE NUR AKKOÇ
P-26 AYDIN İLİ TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACAT RAPORU 2013-2017
( EXPORT REPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF AYDIN PROVINCE 2013-2017 )
MUSTAFA SÜRMEN, NERGİZ YÜKSEL
P-27  
 
 
P-28 DİOKSİN RİSKLERİ VE ETKİLERİ
(Dioxin Risks and Effects)
Nalan TURGUT
P-29  
 
 
P-30 ALLIUM TÜRLERİ VE SAĞLIK
(ALLIUM SPECIES AND HEALTH )
Meryem Melisa KÖLE, Elif YILDIRIM, Gökçe GÜNSEL YILDIRIM, Ezgi BELLİKCİ KOYU
P-31 GELENEKSEL UZUN RAF ÖMÜRLÜ YOĞURTLAR - GENEL BAKIŞ
(Traditional long shelf-life yoghurts - an overview)
Emine NAKİLCİOĞLU TAŞ
P-32 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF FRUIT EXTRACTS FROM PISTACIA TEREBINTHUS AGAINST SALMONELLA ENTERITIDIS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA
(Pistacia terebinthus Meyve Ekstrelerinin Salmonella enteritidis ve Pseudomonas aeruginosa Üzerine Antibakteriyel Aktivitesi)
Meltem ASAN-OZUSAGLAM, Songul TACER, Fatma Hilal DEMİR, Gulden KOC
P-33 TÜRKİYE’DE VE ASYA-AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ
(INFORMATICS NURSING İN TURKEY AND ASİAN-EUROPEAN COUNTRİES)
Şule OLGUN
P-34 SAĞLIK VE TERMAL TURİZM
(HEALTH AND THERMAL TOURISM)
Rahim BARAK, Sıdıka BULDUK
P-35 DİŞ OTUNUN (AMMİ VİSNAGA L.) SAĞLIĞA FAYDALARI
(Health Benefits of Toothpick-Plant (Ammi visnaga L.))
Hülya VATANSEVER, Abdullah ÇAĞLAR, Oktay TOMAR, Gökhan AKARCA
P-36 ANNE SÜTÜ VE PREBİYOTİKLER
(Breast Milk and Prebiotics )
Elif EKMEKÇİ, Abdullah ÇAĞLAR, Gökhan AKARCA, Oktay TOMAR
P-37 ÇEVRE KONUSUNDA TOPLUMUN FARKINDALIĞI
COMMUNITY AWARENESS OF THE ENVIRONMENT
Safiye OZVURMAZ, Aliye  MANDIRACIOĞLU
P-38 KAS AĞRISI OLAN YETİŞKİN BİREYLERDE AĞRI, KİNEZYOFOBİ VE İYİLEŞME İNANCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of the Relationship Between Pain, Kinesiophobia and Improvement Belief in Adult Individuals with Muscle Pain)
Ebru TEKİN, Fatma ÜNVER, Nesrin YAĞCI, Gülşah SÖNMEZ
P-39  
 
 
P-40 FERMENTE BESİNLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
(FERMENTED FOODS AND THEIR EFFECTS ON HEALTH)
Hafize Özge GÖRÜNMEZOĞLU, Fatma İrem ÇETİNKAYA, Ezgi BELLİKCİ KOYU
P-41 PRELİMİNARY RESULTS OF MOLECULAR DİAGNOSİS OF CRYPTOSPORİDİUM PARVUM BY DETECTİNG AND CHARACTERİZİNG CRYPTOSPORİDİUM PARVUM VİRUS-1 (CSPV-1) İN DİARRHEİC CALVES FROM TURKEY
Doğukan SIVACILAR, B. Taylan KOÇ
 
P-42 ZN(II) FİTALOSİYANİNİN K562 HÜCRE HATTI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(Effect of Zn (II) Phthalocyanine on K562 Cell Line)
Birgül MAZMANCI, Nicat NOVRUZLU, Mine İNCE OCAKOĞLU, Fatma ASLIHAN SARI
P-43 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TOPLUMSAL DEĞERLENDİRME VE HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI
(Use of Geographical Information Systems in Community Assessment and Nursing Research)
Tuğba YARDIMCI GÜREL, Mustafa GÜREL
P-44 JUGLANS REGİA L. YAPRAK VE YEŞİL KABUK EKSTRAKTLARININ ESCHERİCHİA COLİ VE BACİLLUS CEREUS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
(Antimicrobial effects of Juglans regia L. leaf and green husk extracts on Escherichia coli and Bacillus cereus)
Olcay BOYACIOĞLU, Yelda BÜYÜKKAYHAN, Hazel Esma BİÇER, Betül KARA, Seda ÖRENAY BOYACIOĞLU
P-45 GLUTENSİZ MAKARNA ÜRETİMİNDE BAKLAGİLLERİN KULLANIMI
(USE OF LEGUMES IN GLUTEN-FREE PASTA PRODUCTION)
CEYDA DADALI, YEŞİM ELMACI
P-46 STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN BİYOFİLM OLUŞTURMASI VE ÖNLENME YÖNTEMLERİ
( Biofilm Formation of Staphylococcus aureus and Prevention Methods)
Kahraman ÖZBEK
P-47 DNA EKSTRAKSİYONUNDA MANYETİK DEMİR NANOPARTİKÜLLERİNİN KULLANIMI
(THE USE OF MAGNETIC IRON NANOPARTICLES IN DNA EXTRACTION)
Ömer ERDOĞAN, Özge ÇEVİK
P-48 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA VE İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE CONNECTION AND GOOD LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS)
Hilal Hatice ÜLKÜ, Tuğçe OKTAV, Ebru DERECELİ
P-49 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ
(AWARENESS LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FOR ENVIRONMENTAL PROBLEMS)
Tuğçe OKTAV, Ebru DERECELİ, Hilal Hatice ÜLKÜ
P-50 11 YAŞLI BİR KÖPEKTE MAST HÜCRE TÜMÖRÜ OLGUSU
(Mast Cell Tumor in an 11 Years Old Dog )
Mehmet HESAPÇIOĞLU, Ayşe Nur AKKOÇ, Hamdi AVCI
P-51 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TANI VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ
(MOLECULAR DIAGNOSIS AND IDENTİFİCATİON METHODS USED IN PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY)
Engin KILIÇ, Nermin Senanur NALBANT
P-52 GÜNCEL BİR YAKLAŞIM OLAN TÜM VÜCUT TİTREŞİMİNİN KRONİK HASTALIKLARDA İNCELENMESİ
(Investigation of whole body vibration with a current approach in chronic diseases)
Hilal Şeyma Nur BİNBİR, Fatma ÜNVER
P-53 DİYET LİFİ VE SAĞLIK
(DIETARY FIBRE AND HEALTH)
Huri İLYASOĞLU, Tuba Eda ARPA ZEMZEMOĞLU
P-54 BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENMENİN BEBEK MİKROBİYOTASININ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of the Effect of Nutrition on Infant Microbiota Development in Infancy)
Gülşah KANER TOHTAK, Gamze ÇALIK, Mısra AYDIN, Doğa ÖZKAN
P-55 ÜNİVERSİTE KAMPÜS YEŞİL ALANI KALİTESİ İLE ÖĞRENCİLERİN STRES VE RUH SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Investigating the relationship between the quality of university campus green space and students' stress and mental health)
Abdullah AKPINAR
P-56 AYVA ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ DONDURMANIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(Effect of quince seed extract on the sensory properties of ice cream)
Seher ARSLAN, Şule DEMİR
P-57  
 
 
P-58 KOMET TESTİ KULLANILARAK İNDAZİFLAMIN HEP G2 HÜCRELERİNDEKİ DNA HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of DNA Damage on Hep G2 Cells of Indaziflam Using the Comet Assay)
Serpil KÖNEN ADIGÜZEL
P-59 HEMŞİRELERDE ANTİNEOPLASTİK AJANLARA MARUZİYET
(EXPOSURE TO ANTINEOPLASTIC AGENTS IN NURSES)
Sevil OLĞUN
P-60 EKİM NÖBETİ VE ALLOLOPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
( Relationships between Crop Rotation and Allolopathy)
Emre KARA, Hatice Kübra GÖREN, Uğur TAN
P-61 TARIM İŞÇİLERİNİN TARIM İLAÇLARI KONUSUNDA BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF AGRICULTURAL WORKERS 'INFORMATION ABOUT AGRICULTURAL DRUGS
Safiye OZVURMAZ,  Aliye MANDIRACIOĞLU
P-62 TRAIL’İN REKOMBİNANT PROTEİN ELDESİ VE PC3 PROSTAT KANSER HÜCRELERİNDE TRAIL’İN ETKİNLİĞİ
PRODUCTION OF TRAIL RECOMBINANT PROTEIN AND EFFICIENCY OF TRAIL ON PC3 PROSTATE CANCER CELLS
Özge ÇEVİK
P-62 HEMŞİRELİKTE MESLEKİ RİSK FAKTÖRLERİ
(Occupational Risk Factors in Nursing)
Nihal TAŞKIRAN, Abdülkadir DENİZ
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
18-19 Ekim 2019 

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 

Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc

 

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.